Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.golden-market.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 22/212, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, NIP: 5213641211, Regon: 146433467, zwana dalej TWÓJ STARTUP.

 3. TWÓJ STARTUP dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

 4. Wszystkie definicje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odwołują się do Regulaminu Serwisu dostępnego na stronie www.golden-market.pl

§1 Jak zbieramy dane?
 1. TWÓJ STARTUP zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku Rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika.

 3. W przypadku Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik określa swój Login oraz Hasło i podaje następujące dane:

  a)
  Adres e-mail;
  b)
  Numer telefonu.

 4. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1. TWÓJ STARTUP wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie oraz w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§3 Mechanizm Cookies, Adres IP
 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez TWÓJ STARTUP za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TWÓJ STARTUP usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.

 2. TWÓJ STARTUP wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a)
  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  b)
  Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

 3. TWÓJ STARTUP wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

  a)
  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  a)
  Przeglądarka Internet Explorer
  b)
  Przeglądarka Mozilla Firefox
  c)
  Przeglądarka Chrome
  d)
  Przeglądarka Safari
  e)
  Przeglądarka Opera

 6. TWÓJ STARTUP może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez TWÓJ STARTUP przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

 7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. TWÓJ STARTUP nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§4 Dostęp do danych
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy TWÓJ STARTUP.

 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 3. TWÓJ STARTUP zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. W celu dokonania modyfikacji Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. TWÓJ STARTUP może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

§5 Zabezpieczenia
 1. TWÓJ STARTUP stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. TWÓJ STARTUP zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 2. Dane osobowe w TWÓJ STARTUP są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§6 Zmiany Polityki Prywatności
 1. TWÓJ STARTUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: .

 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2014.